Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 238 người đã làm bài

[{"num1":1,"den1":5,"num2":8,"den2":9,"rs":"<"},{"ms1":12,"ts1":6,"ts2":10},{"oTuso":4,"oMauso":7,"factor1":2,"factor2":9,"missedPosition":2},{"phansodich":[2,7],"phansonguon":[33,3]},{"id":16,"lineType":3,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":160,"mapDistance":8},{"den1":1817,"num1":1815,"type":0},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":5},"phanso2":{"ts":3,"ms":5}},{"type":0,"idx":2,"phanso1":{"ts":7,"ms":9},"phanso2":{"ts":8,"ms":5}},{"type":2,"n":2,"phanso1":{"ts":55,"ms":29},"m":2,"phanso2":{"ts":23,"ms":19}},{"canh":6,"tang_giam":1,"them":5,"type":0,"idv":2,"canh_moi":1,"dt_tang":35}]
["<","19","36","25","160",{"tuso":"2","mauso":"1817"},{"ts":"1","ms":"5"},{"ts":"3","ms":"5"},{"ts":"4","ms":1},"35"]