Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":2,"den1":8,"num2":3,"den2":8,"rs":"<"},{"ms1":17,"ts1":14,"ts2":17},{"oTuso":2,"oMauso":7,"factor1":2,"factor2":4,"missedPosition":0},{"phansodich":[5,8],"phansonguon":[12,14]},{"id":12,"lineType":0,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":360,"mapDistance":18},{"den1":2176,"num1":5,"type":1},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"type":2,"idx":10,"phanso1":{"ts":3,"ms":10},"phanso2":{"ts":8,"ms":9}},{"type":5,"n":1,"phanso1":{"ts":28,"ms":53},"m":0,"phanso2":{"ts":21,"ms":83}},{"canh":7,"tang_giam":0,"them":7,"type":0,"idv":0,"canh_moi":14,"dt_tang":147}]
["<","20","4","2","13",{"tuso":"2171","mauso":"2176"},{"ts":"3","ms":"4"},{"ts":"107","ms":"90"},{"ts":"1","ms":1},"147"]