Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":5,"den1":8,"num2":1,"den2":8,"rs":">"},{"ms1":19,"ts1":16,"ts2":20},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":4,"factor2":9,"missedPosition":0},{"phansodich":[4,5],"phansonguon":[14,22]},{"id":18,"lineType":1,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":120,"mapDistance":12},{"den1":1226,"num1":4,"type":1},{"idx":1,"n":6,"m":12,"t":2},{"type":2,"idx":2,"phanso1":{"ts":6,"ms":8},"phanso2":{"ts":6,"ms":8}},{"type":4,"n":1,"phanso1":{"ts":20,"ms":23},"m":1,"phanso2":{"ts":14,"ms":19}},{"canh":15,"tang_giam":0,"them":2,"type":1,"idv":1,"canh_moi":17,"dt_tang":64}]
[">","23","4","2","12",{"tuso":"1222","mauso":"1226"},"6.5",{"ts":"12","ms":"8"},{"ts":"2","ms":1},"8"]