Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 238 người đã làm bài

[{"num1":4,"den1":6,"num2":2,"den2":9,"rs":">"},{"ms1":9,"ts1":7,"ts2":17},{"oTuso":8,"oMauso":9,"factor1":8,"factor2":3,"missedPosition":1},{"phansodich":[9,10],"phansonguon":[56,1]},{"id":10,"lineType":0,"type":2,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":640,"mapDistance":128},{"den1":2146,"num1":2142,"type":1},{"idx":0,"n":10,"m":40,"t":6},{"type":2,"idx":3,"phanso1":{"ts":5,"ms":7},"phanso2":{"ts":8,"ms":10}},{"type":3,"n":2,"phanso1":{"ts":73,"ms":53},"m":2,"phanso2":{"ts":89,"ms":59}},{"canh":7,"tang_giam":1,"them":3,"type":0,"idv":0,"canh_moi":4,"dt_tang":33}]
[">","21","72","29","50000",{"tuso":"4","mauso":"2146"},"10",{"ts":"53","ms":"35"},{"ts":"4","ms":1},"33"]