Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":5,"den1":7,"num2":3,"den2":9,"rs":">"},{"ms1":12,"ts1":8,"ts2":12},{"oTuso":4,"oMauso":5,"factor1":7,"factor2":6,"missedPosition":2},{"phansodich":[2,3],"phansonguon":[5,15]},{"id":8,"lineType":1,"type":2,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":80,"mapDistance":4},{"den1":1861,"num1":4,"type":0},{"idx":0,"n":10,"m":40,"t":6},{"type":3,"idx":6,"phanso1":{"ts":6,"ms":7},"phanso2":{"ts":7,"ms":3}},{"type":3,"n":1,"phanso1":{"ts":8,"ms":17},"m":3,"phanso2":{"ts":26,"ms":11}},{"canh":18,"tang_giam":0,"them":1,"type":0,"idv":2,"canh_moi":19,"dt_tang":37}]
[">","17","24","5","200000",{"tuso":"1857","mauso":"1861"},"10",{"ts":"31","ms":"21"},{"ts":"4","ms":1},"37"]