Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":3,"den1":7,"num2":4,"den2":7,"rs":"<"},{"ms1":14,"ts1":8,"ts2":16},{"oTuso":8,"oMauso":9,"factor1":4,"factor2":7,"missedPosition":1},{"phansodich":[1,5],"phansonguon":[9,39]},{"id":11,"lineType":1,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":180,"mapDistance":18},{"den1":2960,"num1":2955,"type":1},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"type":1,"idx":3,"phanso1":{"ts":6,"ms":8},"phanso2":{"ts":9,"ms":4}},{"type":0,"n":1,"pheptinh":"+","phanso1":{"ts":21,"ms":29},"phanso2":{"ts":5,"ms":7}},{"canh":4,"tang_giam":1,"them":3,"type":0,"idv":1,"canh_moi":1,"dt_tang":15}]
["<","27","36","1","18",{"tuso":"5","mauso":"2960"},{"ts":"1","ms":"4"},{"ts":"3","ms":"2"},{"ts":"12","ms":"7"},"15"]