Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 239 người đã làm bài

[{"num1":4,"den1":6,"num2":3,"den2":6,"rs":">"},{"ms1":16,"ts1":9,"ts2":16},{"oTuso":1,"oMauso":3,"factor1":7,"factor2":4,"missedPosition":2},{"phansodich":[1,3],"phansonguon":[18,10]},{"id":21,"lineType":0,"type":1,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":1000,"mapDistance":200},{"den1":1578,"num1":2,"type":0},{"idx":0,"n":4,"m":12,"t":1},{"type":3,"idx":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":8},"phanso2":{"ts":9,"ms":4}},{"type":4,"n":1,"phanso1":{"ts":42,"ms":47},"m":0,"phanso2":{"ts":43,"ms":69}},{"canh":18,"tang_giam":1,"them":11,"type":0,"idv":0,"canh_moi":7,"dt_tang":275}]
[">","27","1/25","8","200",{"tuso":"1576","mauso":"1578"},"8",{"ts":"11","ms":"8"},{"ts":"1","ms":1},"275"]