Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 239 người đã làm bài

[{"num1":4,"den1":6,"num2":4,"den2":6,"rs":"="},{"ms1":10,"ts1":5,"ts2":8},{"oTuso":5,"oMauso":7,"factor1":7,"factor2":7,"missedPosition":2},{"phansodich":[2,3],"phansonguon":[31,4]},{"id":20,"lineType":2,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":300,"mapDistance":15},{"den1":1806,"num1":2,"type":0},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":3,"idx":2,"phanso1":{"ts":9,"ms":10},"phanso2":{"ts":9,"ms":6}},{"type":4,"n":0,"phanso1":{"ts":30,"ms":37},"m":2,"phanso2":{"ts":27,"ms":29}},{"canh":13,"tang_giam":1,"them":4,"type":1,"idv":1,"canh_moi":9,"dt_tang":88}]
["=","15","35","17","1,5",{"tuso":"902","mauso":"903"},{"ts":"3","ms":"8"},{"ts":"3","ms":"5"},{"ts":"2","ms":1},"4"]