Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":6,"den1":9,"num2":1,"den2":5,"rs":">"},{"ms1":18,"ts1":12,"ts2":21},{"oTuso":5,"oMauso":8,"factor1":6,"factor2":2,"missedPosition":2},{"phansodich":[2,3],"phansonguon":[19,11]},{"id":10,"lineType":3,"type":2,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":640,"mapDistance":128},{"den1":2284,"num1":2281,"type":1},{"idx":1,"n":6,"m":12,"t":1},{"type":1,"idx":3,"phanso1":{"ts":9,"ms":10},"phanso2":{"ts":9,"ms":5}},{"type":5,"n":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":29},"m":0,"phanso2":{"ts":15,"ms":23}},{"canh":7,"tang_giam":0,"them":5,"type":1,"idv":1,"canh_moi":12,"dt_tang":95}]
[">","40","10","7","500000",{"tuso":"3","mauso":"2284"},"9",{"ts":"9","ms":"10"},{"ts":"30/23","ms":1},"5"]