Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 239 người đã làm bài

[{"num1":3,"den1":4,"num2":3,"den2":7,"rs":">"},{"ms1":20,"ts1":15,"ts2":20},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":2,"factor2":8,"missedPosition":1},{"phansodich":[2,7],"phansonguon":[31,14]},{"id":11,"lineType":2,"type":1,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":180,"mapDistance":36},{"den1":1953,"num1":5,"type":1},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":1,"idx":9,"phanso1":{"ts":5,"ms":9},"phanso2":{"ts":7,"ms":7}},{"type":7,"n":1,"phanso1":{"ts":12,"ms":37},"phanso2":{"ts":5,"ms":8}},{"canh":7,"tang_giam":1,"them":1,"type":1,"idv":1,"canh_moi":6,"dt_tang":13}]
[">","26","16","21","36",{"tuso":"1948","mauso":"1953"},{"ts":"2","ms":"3"},{"ts":"4","ms":"9"},{"ts":"5","ms":"8"},"1"]