Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 239 người đã làm bài

[{"num1":3,"den1":6,"num2":3,"den2":8,"rs":">"},{"ms1":10,"ts1":6,"ts2":7},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":5,"factor2":5,"missedPosition":1},{"phansodich":[3,8],"phansonguon":[20,13]},{"id":14,"lineType":2,"type":2,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":220,"mapDistance":22},{"den1":2243,"num1":2241,"type":0},{"idx":1,"n":8,"m":24,"t":1},{"type":3,"idx":10,"phanso1":{"ts":6,"ms":9},"phanso2":{"ts":8,"ms":5}},{"type":2,"n":2,"phanso1":{"ts":92,"ms":83},"m":3,"phanso2":{"ts":87,"ms":39}},{"canh":16,"tang_giam":0,"them":2,"type":0,"idv":0,"canh_moi":18,"dt_tang":68}]
[">","11","10","11","1000000",{"tuso":"2","mauso":"2243"},"20",{"ts":"14","ms":"15"},{"ts":"5","ms":1},"68"]