Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":5,"den1":8,"num2":4,"den2":8,"rs":">"},{"ms1":18,"ts1":9,"ts2":11},{"oTuso":5,"oMauso":8,"factor1":4,"factor2":4,"missedPosition":2},{"phansodich":[3,4],"phansonguon":[8,6]},{"id":4,"lineType":0,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":60,"mapDistance":3},{"den1":1480,"num1":1476,"type":0},{"idx":0,"n":8,"m":24,"t":3},{"type":2,"idx":9,"phanso1":{"ts":7,"ms":10},"phanso2":{"ts":2,"ms":6}},{"type":6,"n":1,"pheptinh":":","phanso1":{"ts":4,"ms":83},"phanso2":{"ts":6,"ms":10}},{"canh":4,"tang_giam":0,"them":3,"type":0,"idv":1,"canh_moi":7,"dt_tang":33}]
[">","18","20","2","3",{"tuso":"4","mauso":"1480"},"12",{"ts":"31","ms":"30"},{"ts":"5","ms":"3"},"33"]