Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":5,"den1":7,"num2":6,"den2":7,"rs":"<"},{"ms1":13,"ts1":7,"ts2":13},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":5,"factor2":2,"missedPosition":1},{"phansodich":[5,6],"phansonguon":[71,17]},{"id":19,"lineType":1,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":180,"mapDistance":18},{"den1":1481,"num1":1,"type":0},{"idx":1,"n":6,"m":12,"t":1},{"type":1,"idx":9,"phanso1":{"ts":3,"ms":5},"phanso2":{"ts":9,"ms":3}},{"type":5,"n":1,"phanso1":{"ts":33,"ms":39},"m":1,"phanso2":{"ts":10,"ms":17}},{"canh":7,"tang_giam":1,"them":5,"type":0,"idv":2,"canh_moi":2,"dt_tang":45}]
["<","26","40","31","18",{"tuso":"1480","mauso":"1481"},"9",{"ts":"12","ms":"5"},{"ts":"2","ms":1},"35"]