Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 239 người đã làm bài

[{"num1":5,"den1":8,"num2":5,"den2":8,"rs":"="},{"ms1":9,"ts1":6,"ts2":14},{"oTuso":1,"oMauso":5,"factor1":6,"factor2":6,"missedPosition":2},{"phansodich":[4,9],"phansonguon":[11,41]},{"id":20,"lineType":0,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":300,"mapDistance":30},{"den1":1351,"num1":1349,"type":1},{"idx":1,"n":4,"m":12,"t":1},{"type":1,"idx":3,"phanso1":{"ts":5,"ms":9},"phanso2":{"ts":7,"ms":9}},{"type":1,"pheptinh":"-","n":2,"phanso1":{"ts":47,"ms":71},"phanso2":{"ts":3,"ms":5}},{"canh":16,"tang_giam":0,"them":2,"type":0,"idv":1,"canh_moi":18,"dt_tang":68}]
["=","20","6","5","30",{"tuso":"2","mauso":"1351"},"2",{"ts":"2","ms":"9"},{"ts":"7","ms":"5"},"68"]