Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":4,"den1":5,"num2":6,"den2":8,"rs":">"},{"ms1":18,"ts1":8,"ts2":17},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":7,"factor2":5,"missedPosition":2},{"phansodich":[2,3],"phansonguon":[31,4]},{"id":12,"lineType":1,"type":2,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":360,"mapDistance":36},{"den1":2235,"num1":3,"type":0},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":1,"idx":8,"phanso1":{"ts":2,"ms":10},"phanso2":{"ts":5,"ms":6}},{"type":4,"n":1,"phanso1":{"ts":14,"ms":23},"m":0,"phanso2":{"ts":32,"ms":61}},{"canh":14,"tang_giam":0,"them":5,"type":1,"idv":2,"canh_moi":19,"dt_tang":165}]
[">","36","35","17","100000",{"tuso":"2232","mauso":"2235"},{"ts":"3","ms":"8"},{"ts":"19","ms":"30"},{"ts":"1","ms":1},"5"]