Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":5,"den1":8,"num2":5,"den2":7,"rs":"<"},{"ms1":13,"ts1":6,"ts2":15},{"oTuso":5,"oMauso":7,"factor1":6,"factor2":8,"missedPosition":1},{"phansodich":[4,5],"phansonguon":[35,1]},{"id":2,"lineType":2,"type":2,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":60,"mapDistance":6},{"den1":1869,"num1":1867,"type":0},{"idx":0,"n":8,"m":24,"t":4},{"type":3,"idx":0,"phanso1":{"ts":7,"ms":9},"phanso2":{"ts":10,"ms":8}},{"type":5,"n":1,"phanso1":{"ts":36,"ms":61},"m":1,"phanso2":{"ts":12,"ms":31}},{"canh":14,"tang_giam":1,"them":1,"type":0,"idv":1,"canh_moi":13,"dt_tang":27}]
["<","31","42","19","1000000",{"tuso":"2","mauso":"1869"},"8/3",{"ts":"17","ms":"36"},{"ts":"2","ms":1},"27"]