Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 239 người đã làm bài

[{"num1":7,"den1":9,"num2":2,"den2":7,"rs":">"},{"ms1":8,"ts1":5,"ts2":11},{"oTuso":2,"oMauso":5,"factor1":5,"factor2":9,"missedPosition":3},{"phansodich":[6,7],"phansonguon":[91,13]},{"id":8,"lineType":2,"type":2,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":80,"mapDistance":8},{"den1":2492,"num1":2,"type":1},{"idx":3,"phanso1":{"ts":3,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":2,"idx":6,"phanso1":{"ts":9,"ms":10},"phanso2":{"ts":4,"ms":9}},{"type":8,"n":1,"phanso1":{"ts":6,"ms":23},"phanso2":{"ts":3,"ms":5}},{"canh":11,"tang_giam":1,"them":2,"type":1,"idv":1,"canh_moi":9,"dt_tang":40}]
[">","17","45","43","1000000",{"tuso":"2490","mauso":"2492"},{"ts":"13","ms":"14"},{"ts":"121","ms":"90"},{"ts":"3","ms":"5"},"7"]