Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 239 người đã làm bài

[{"num1":5,"den1":9,"num2":5,"den2":6,"rs":"<"},{"ms1":12,"ts1":10,"ts2":17},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":5,"factor2":1,"missedPosition":1},{"phansodich":[5,8],"phansonguon":[31,73]},{"id":6,"lineType":2,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":80,"mapDistance":4},{"den1":1532,"num1":1529,"type":1},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":3,"ms":5}},{"type":1,"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":9,"ms":7}},{"type":2,"n":2,"phanso1":{"ts":99,"ms":53},"m":2,"phanso2":{"ts":139,"ms":83}},{"canh":7,"tang_giam":1,"them":5,"type":1,"idv":0,"canh_moi":2,"dt_tang":45}]
["<","19","15","1","4",{"tuso":"3","mauso":"1532"},{"ts":"21","ms":"35"},{"ts":"7","ms":"7"},{"ts":"4","ms":1},"5"]