Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":7,"den1":8,"num2":5,"den2":6,"rs":">"},{"ms1":10,"ts1":6,"ts2":11},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":2,"factor2":3,"missedPosition":3},{"phansodich":[8,9],"phansonguon":[84,35]},{"id":8,"lineType":2,"type":2,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":80,"mapDistance":8},{"den1":2177,"num1":4,"type":1},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":6},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"type":3,"idx":0,"phanso1":{"ts":2,"ms":4},"phanso2":{"ts":6,"ms":3}},{"type":8,"n":2,"phanso1":{"ts":41,"ms":23},"phanso2":{"ts":3,"ms":8}},{"canh":15,"tang_giam":0,"them":5,"type":1,"idv":1,"canh_moi":20,"dt_tang":175}]
[">","10","6","28","1000000",{"tuso":"2173","mauso":"2177"},{"ts":"17","ms":"30"},{"ts":"3","ms":"2"},{"ts":"3","ms":"4"},"5"]