Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 225 người đã làm bài

[{"num1":1,"den1":2,"num2":5,"den2":9,"rs":"<"},{"ms1":12,"ts1":9,"ts2":12},{"oTuso":3,"oMauso":8,"factor1":4,"factor2":2,"missedPosition":0},{"phansodich":[5,8],"phansonguon":[4,35]},{"id":16,"lineType":3,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":160,"mapDistance":16},{"den1":2599,"num1":2595,"type":1},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":1,"ms":4}},{"type":2,"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":5,"ms":8}},{"type":4,"n":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":39},"m":2,"phanso2":{"ts":13,"ms":31}},{"canh":15,"tang_giam":1,"them":11,"type":0,"idv":0,"canh_moi":4,"dt_tang":209}]
["<","15","12","11","160",{"tuso":"4","mauso":"2599"},{"ts":"1","ms":"2"},{"ts":"51","ms":"56"},{"ts":"3","ms":1},"239"]