Lớp 4 - Kiểm tra tháng 6 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Son Nguyen Cong
10 điểm
tôbáchiến
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Lê Tự Nguyên Hào
10 điểm

Có 238 người đã làm bài

[{"num1":3,"den1":6,"num2":4,"den2":7,"rs":"<"},{"ms1":17,"ts1":9,"ts2":14},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":6,"factor2":6,"missedPosition":1},{"phansodich":[8,9],"phansonguon":[44,58]},{"id":7,"lineType":2,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":160,"mapDistance":16},{"den1":1332,"num1":4,"type":0},{"idx":0,"n":4,"m":12,"t":1},{"type":2,"idx":7,"phanso1":{"ts":4,"ms":9},"phanso2":{"ts":5,"ms":9}},{"type":3,"n":2,"phanso1":{"ts":115,"ms":71},"m":2,"phanso2":{"ts":140,"ms":91}},{"canh":5,"tang_giam":0,"them":4,"type":1,"idv":1,"canh_moi":9,"dt_tang":56}]
["<","26","12","4","16",{"tuso":"1328","mauso":"1332"},"8",{"ts":"9","ms":"9"},{"ts":"4","ms":1},"4"]