Lớp 1 - Kiểm tra tháng 8

Khảo sát những kiến thức cơ bản lớp mẫu giáo, chuẩn bị cho bé vào lớp 1

00:00

Điểm cao:

đừng hỏi tên tôi
9 điểm
RAVEN
9 điểm
như lê
9 điểm
nguyễn hữu anh
9 điểm
tongminhhieu
9 điểm

Có 3986 người đã làm bài

[{"ty":0,"so":[6,8,2,1]},{"ty":1,"a":2,"b":5},{"listImage":["gl10","gl4","gl21","gl7","gl17"],"listQ":["gl4","gl4","gl10","gl7","gl4","gl7","gl4","gl21","gl21","gl17"],"ord":4},{"n":1,"chiso":[7]},{"imageId":"gl11","imageName":"chiếc kính lúp","sbt":4,"st":3},{"ty":1,"a":8,"b":6,"mixed":[1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]},{"type":2,"List":[{"id":12,"c":"#92278f"},{"id":9,"c":"#fc63cc"},{"id":21,"c":"#ff9600"}],"shapeId":0,"shapeName":"hình vuông"},{"rot":[54,85,88,20],"color":[4,4,3,2],"ty":1},{"rot":[23,10,56,52],"color":[2,0,3,4],"ty":0},{"list":["4","9","3"],"trueans":"3","imageId":"gl19"}]
["3",1,"gl4",[7],"1",0,0,"","","3"]