Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 567 người đã làm bài

[{"type":12,"a":32,"b":34,"i":7},{"type":5,"frac":12,"dec":50,"percent":76,"id":6},{"idx":6,"op1":2,"op2":0,"so1":0.8,"x":2.6,"so2":2.83,"so3":4.91},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":24,"vXuong":28,"S":42,"id":0,"T":0.25},{"id1":21,"id2":17,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":1000,"mapDistance1":50,"realDistance2":280,"mapDistance2":14},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":1,"phanso1":{"ts":9,"ms":1},"phanso2":{"ts":3,"ms":13}},{"type":0,"oSo":[12,16],"chuyen":4},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":192}]
["2,38","6,76","2,6","20","37","280",{"ts":"5","ms":"14"},{"ts":"39","ms":1},{"so0":"12","so1":"16"},"96"]