Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 508 người đã làm bài

[{"type":13,"a":83,"b":15,"i":1},{"type":2,"frac":9,"dec":6,"percent":137,"id":6},{"idx":4,"op1":2,"op2":2,"so2":0.5,"so1":0.8,"x":1.2,"so3":0.48},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":21,"vXuong":24,"S":84,"id":0,"T":0.5},{"id1":15,"id2":7,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":200,"mapDistance1":20,"realDistance2":160,"mapDistance2":16},{"idx":1,"n":5,"m":20,"t":1},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":9},"phanso2":{"ts":3,"ms":11}},{"type":1,"oSo":[10,20],"chuyen":6},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":4,"ts2":3,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":4,"ts4":1,"S":576}]
["0,15","1,67","1,2","25","84","160","15",{"ts":"1","ms":"33"},{"so0":"10","so1":"20"},"288"]