Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 508 người đã làm bài

[{"type":6,"a":86,"b":75,"i":2},{"type":4,"frac":16,"dec":68,"percent":109,"id":2},{"idx":9,"op1":1,"op2":3,"so2":0.9,"so1":94.1,"x":73.4,"so3":23},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":20,"vXuong":24,"S":60,"id":0,"T":0.5},{"id1":19,"id2":14,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":180,"mapDistance1":9,"realDistance2":220,"mapDistance2":11},{"idx":0,"n":10,"m":40,"t":2},{"type":0,"phanso1":{"ts":7,"ms":169},"phanso2":{"ts":13,"ms":49}},{"type":1,"oSo":[20,25],"chuyen":17},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":96}]
["2.1","6.29","72.4","20","60","220","3.5",{"ts":"1","ms":"91"},{"so0":"20","so1":"25"},"48"]