Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 562 người đã làm bài

[{"type":5,"a":58,"b":14,"i":2},{"type":0,"frac":9,"dec":22,"percent":141,"id":0},{"idx":7,"op1":3,"op2":0,"so2":48.1,"so1":0.12,"x":0.4,"so3":48.4},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":27,"vXuong":30,"S":135,"id":0,"T":0.5},{"id1":19,"id2":17,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":180,"mapDistance1":18,"realDistance2":280,"mapDistance2":28},{"idx":1,"n":8,"m":24,"t":3},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":0,"oSo":[21,35],"chuyen":5},{"ms1":4,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":432}]
["3","4,51","0,4","25","135","280","12",{"ts":"1","ms":"14"},{"so0":"21","so1":"35"},"201"]