Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 567 người đã làm bài

[{"type":13,"a":18,"b":67,"i":3},{"type":4,"frac":12,"dec":104,"percent":87,"id":2},{"idx":4,"op1":2,"op2":3,"so2":0.4,"so1":0.5,"x":9.2,"so3":11.5},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":21,"vXuong":27,"S":94.5,"id":1,"T":1},{"id1":20,"id2":9,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":300,"mapDistance1":30,"realDistance2":120,"mapDistance2":12},{"idx":1,"n":3,"m":6,"t":1},{"type":0,"phanso1":{"ts":13,"ms":5},"phanso2":{"ts":1,"ms":143}},{"type":0,"oSo":[10,12],"chuyen":5},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":2,"ms4":3,"ts4":2,"S":216}]
["2,01","10,07","9,2","25","94,5","12","3",{"ts":"1","ms":"55"},{"so0":"10","so1":"12"},"111"]