Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 560 người đã làm bài

[{"type":7,"a":83,"b":16,"i":5},{"type":4,"frac":12,"dec":65,"percent":103,"id":5},{"idx":13,"op1":2,"op2":3,"so2":0.5,"so1":0.8,"x":7,"so3":11.2},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":16,"vXuong":24,"S":24,"id":1,"T":0.5},{"id1":16,"id2":10,"type":1,"tile":500000,"dv":"km","realDistance1":160,"mapDistance1":32,"realDistance2":640,"mapDistance2":128},{"idx":1,"n":4,"m":12,"t":2},{"type":1,"phanso1":{"ts":5,"ms":121},"phanso2":{"ts":65,"ms":11}},{"type":1,"oSo":[20,30],"chuyen":7},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":288}]
["5,1","6,33","7","25","24","128","8",{"ts":"1","ms":"143"},{"so0":"20","so1":"30"},"144"]