Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 510 người đã làm bài

[{"type":3,"a":73,"b":55,"i":7},{"type":6,"frac":12,"dec":76,"percent":981,"id":3},{"idx":9,"op1":0,"op2":1,"x":18.5,"so1":68.2,"so2":71.4,"so3":15.3},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":27,"vXuong":30,"S":67.5,"id":1,"T":0.25},{"id1":18,"id2":15,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":120,"mapDistance1":12,"realDistance2":200,"mapDistance2":20},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":0,"phanso1":{"ts":13,"ms":289},"phanso2":{"ts":17,"ms":169}},{"type":1,"oSo":[4,6],"chuyen":2},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":192}]
["8","0,69","18,5","20","67,5","20",{"ts":"69","ms":"70"},{"ts":"1","ms":"221"},{"so0":"4","so1":"6"},"96"]