Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 508 người đã làm bài

[{"type":2,"a":86,"b":75,"i":6},{"type":3,"frac":16,"dec":56,"percent":40,"id":8},{"idx":5,"op1":3,"op2":2,"so2":0.2,"x":39.9,"so1":7.98,"so3":0.04},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":27,"vXuong":30,"S":135,"id":0,"T":0.5},{"id1":19,"id2":16,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":180,"mapDistance1":18,"realDistance2":160,"mapDistance2":16},{"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":8},"phanso2":{"ts":1,"ms":4}},{"type":1,"phanso1":{"ts":25,"ms":1},"phanso2":{"ts":5,"ms":7}},{"type":1,"oSo":[12,24],"chuyen":7},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":2,"ms4":2,"ts4":1,"S":360}]
["2","4.4","39.9","20","135","16",{"ts":"17","ms":"32"},{"ts":"35","ms":1},{"so0":"12","so1":"24"},"180"]