Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 560 người đã làm bài

[{"type":7,"a":47,"b":26,"i":5},{"type":1,"frac":12,"dec":76,"percent":145,"id":5},{"idx":9,"op1":1,"op2":3,"so2":0.8,"so1":23.6,"x":20.4,"so3":4},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":30,"vXuong":35,"S":105,"id":1,"T":0.5},{"id1":17,"id2":18,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":280,"mapDistance1":14,"realDistance2":120,"mapDistance2":6},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":8},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":1,"phanso1":{"ts":3,"ms":7},"phanso2":{"ts":9,"ms":1}},{"type":1,"oSo":[3,9],"chuyen":2},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":216}]
["5,1","7,35","20,4","125","105","6",{"ts":"7","ms":"12"},{"ts":"1","ms":"24"},{"so0":"3","so1":"9"},"105"]