Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 560 người đã làm bài

[{"type":17,"a":42,"b":36,"i":6},{"type":5,"frac":9,"dec":40,"percent":3,"id":1},{"idx":12,"op1":1,"op2":0,"so1":22.7,"x":9.2,"so2":72.3,"so3":85.8},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":18,"vXuong":24,"S":18,"id":1,"T":0.25},{"id1":12,"id2":7,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":360,"mapDistance1":18,"realDistance2":160,"mapDistance2":8},{"idx":0,"n":8,"m":24,"t":3},{"type":1,"phanso1":{"ts":13,"ms":5},"phanso2":{"ts":169,"ms":1}},{"type":0,"oSo":[4,8],"chuyen":3},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":4,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":720}]
["2,16","3,63","9,2","25","180","160","12",{"ts":"13","ms":"845"},{"so0":"4","so1":"8"},""]