Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 512 người đã làm bài

[{"type":12,"a":61,"b":26,"i":6},{"type":4,"frac":8,"dec":59,"percent":55,"id":5},{"idx":10,"op1":2,"op2":1,"so1":0.5,"x":18,"so2":5.83,"so3":3.17},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":25,"vXuong":35,"S":43.75,"id":1,"T":0.5},{"id1":18,"id2":16,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":120,"mapDistance1":12,"realDistance2":160,"mapDistance2":16},{"idx":1,"n":10,"m":40,"t":4},{"type":0,"phanso1":{"ts":3,"ms":121},"phanso2":{"ts":11,"ms":9}},{"type":0,"oSo":[21,28],"chuyen":3},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":2,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":1,"S":216}]
["1,56","5,65","18","20","43,75","16","20",{"ts":"1","ms":"33"},{"so0":"21","so1":"28"},"108"]