Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 512 người đã làm bài

[{"type":12,"a":29,"b":64,"i":7},{"type":1,"frac":20,"dec":64,"percent":644,"id":8},{"idx":2,"op1":2,"op2":3,"so2":0.6,"so1":0.5,"x":12,"so3":10},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":18,"vXuong":24,"S":18,"id":1,"T":0.25},{"id1":9,"id2":14,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":120,"mapDistance1":12,"realDistance2":220,"mapDistance2":22},{"idx":1,"n":3,"m":6,"t":1},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":289},"phanso2":{"ts":17,"ms":13}},{"type":0,"oSo":[8,16],"chuyen":2},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":2,"ms4":3,"ts4":2,"S":288}]
["4,48","5,96","12","20","18","220","3",{"ts":"1","ms":"221"},{"so0":"8","so1":"16"},"148"]