Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 510 người đã làm bài

[{"type":15,"a":21,"b":25,"i":6},{"type":1,"frac":6,"dec":83,"percent":305,"id":3},{"idx":9,"op1":0,"op2":2,"so2":0.8,"x":0.5,"so1":0.4,"so3":0.72},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":18,"vXuong":24,"S":36,"id":0,"T":0.5},{"id1":13,"id2":16,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":140,"mapDistance1":7,"realDistance2":160,"mapDistance2":8},{"idx":1,"n":4,"m":12,"t":2},{"type":1,"phanso1":{"ts":143,"ms":49},"phanso2":{"ts":1573,"ms":7}},{"type":0,"oSo":[8,16],"chuyen":4},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":4,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":2,"ms4":2,"ts4":1,"S":432}]
["1,5","5,85","0,5","125","36","160","4",{"ts":"1","ms":"77"},{"so0":"8","so1":"16"},"216"]