Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 567 người đã làm bài

[{"type":0,"a":67,"b":45,"i":5},{"type":0,"frac":9,"dec":20,"percent":180,"id":7},{"idx":3,"op1":2,"op2":0,"so1":0.6,"x":13.9,"so2":0.5,"so3":8.84},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":21,"vXuong":27,"S":47.25,"id":1,"T":0.5},{"id1":20,"id2":18,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":300,"mapDistance1":15,"realDistance2":120,"mapDistance2":6},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":9},"phanso2":{"ts":3,"ms":5}},{"type":1,"phanso1":{"ts":17,"ms":21},"phanso2":{"ts":1,"ms":147}},{"type":1,"oSo":[24,42],"chuyen":12},{"ms1":4,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":2,"ms4":2,"ts4":1,"S":192}]
["5,45","3,2","13,9","20","47,25","120",{"ts":"42","ms":"135"},{"ts":"119","ms":1},{"so0":"24","so1":"42"},"96"]