Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 508 người đã làm bài

[{"type":1,"a":2,"b":33,"i":6},{"type":3,"frac":15,"dec":48,"percent":148,"id":3},{"idx":14,"op1":1,"op2":1,"so1":29.9,"x":3.2,"so2":11.1,"so3":15.6},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":24,"vXuong":27,"S":108,"id":0,"T":0.5},{"id1":13,"id2":20,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":140,"mapDistance1":14,"realDistance2":300,"mapDistance2":30},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":2},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"type":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":1},"phanso2":{"ts":1,"ms":17}},{"type":0,"oSo":[20,25],"chuyen":4},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":4,"ts4":3,"S":480}]
["6,33","4,78","3,2","20","12","300",{"ts":"7","ms":"10"},{"ts":"119","ms":1},{"so0":"20","so1":"25"},"240"]