Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 508 người đã làm bài

[{"type":11,"a":1,"b":28,"i":3},{"type":4,"frac":16,"dec":103,"percent":68,"id":6},{"idx":10,"op1":2,"op2":3,"so2":0.5,"so1":0.5,"x":16,"so3":16},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":12,"vXuong":20,"S":15,"id":0,"T":0.5},{"id1":6,"id2":20,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":80,"mapDistance1":8,"realDistance2":300,"mapDistance2":30},{"idx":0,"n":3,"m":6,"t":1},{"type":1,"phanso1":{"ts":17,"ms":49},"phanso2":{"ts":187,"ms":7}},{"type":1,"oSo":[8,16],"chuyen":6},{"ms1":4,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":2,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":288}]
["0,84","9,38","16","25","15","30000000","3",{"ts":"1","ms":"77"},{"so0":"8","so1":"16"},"144"]