Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 511 người đã làm bài

[{"type":5,"a":97,"b":15,"i":4},{"type":5,"frac":9,"dec":77,"percent":76,"id":6},{"idx":5,"op1":1,"op2":3,"so2":0.7,"so1":98.6,"x":1.3,"so3":139},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":22,"vXuong":24,"S":132,"id":0,"T":0.5},{"id1":18,"id2":4,"type":0,"tile":4000000,"dv":"km","realDistance1":120,"mapDistance1":3,"realDistance2":60,"mapDistance2":1.5},{"idx":1,"n":4,"m":12,"t":1},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":121},"phanso2":{"ts":11,"ms":13}},{"type":1,"oSo":[18,36],"chuyen":16},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":144}]
["5","7,69","1,3","20","132","60","8",{"ts":"1","ms":"143"},{"so0":"18","so1":"36"},"48"]