Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 567 người đã làm bài

[{"type":0,"a":48,"b":95,"i":7},{"type":3,"frac":12,"dec":84,"percent":92,"id":5},{"idx":6,"op1":3,"op2":1,"so2":0.2,"x":7.7,"so1":4.62,"so3":0.4},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":16,"vXuong":24,"S":12,"id":0,"T":0.25},{"id1":7,"id2":6,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":160,"mapDistance1":8,"realDistance2":80,"mapDistance2":4},{"idx":1,"n":8,"m":24,"t":4},{"type":0,"phanso1":{"ts":5,"ms":289},"phanso2":{"ts":17,"ms":55}},{"type":0,"oSo":[5,15],"chuyen":2},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":288}]
["7,95","8,12","7,7","25","12","4","8",{"ts":"1","ms":"187"},{"so0":"5","so1":"15"},"156"]