Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 560 người đã làm bài

[{"type":6,"a":98,"b":76,"i":5},{"type":4,"frac":12,"dec":67,"percent":76,"id":7},{"idx":12,"op1":1,"op2":0,"so1":84.8,"x":40.9,"so2":6.6,"so3":50.5},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":27,"vXuong":30,"S":135,"id":1,"T":0.5},{"id1":16,"id2":14,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":160,"mapDistance1":8,"realDistance2":220,"mapDistance2":11},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":9},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":1,"phanso1":{"ts":17,"ms":2},"phanso2":{"ts":1,"ms":22}},{"type":1,"oSo":[18,36],"chuyen":9},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":4,"ts4":1,"S":288}]
["5,1","6,26","40,9","2,25","135","11",{"ts":"7","ms":"18"},{"ts":"187","ms":1},{"so0":"18","so1":"36"},"7"]