Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 567 người đã làm bài

[{"type":1,"a":62,"b":86,"i":6},{"type":1,"frac":8,"dec":22,"percent":141,"id":4},{"idx":13,"op1":2,"op2":2,"so2":0.3,"so1":0.8,"x":2.6,"so3":0.624},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":25,"vXuong":35,"S":43.75,"id":0,"T":0.5},{"id1":16,"id2":12,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":160,"mapDistance1":8,"realDistance2":360,"mapDistance2":18},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":6},"phanso2":{"ts":3,"ms":4}},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":2},"phanso2":{"ts":1,"ms":7}},{"type":1,"oSo":[4,10],"chuyen":1},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":1,"S":144}]
["6,86","1,59","26","20","43,75","360",{"ts":"19","ms":"24"},{"ts":"1","ms":"14"},{"so0":"4","so1":"10"},"72"]