Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 567 người đã làm bài

[{"type":1,"a":68,"b":3,"i":7},{"type":3,"frac":9,"dec":107,"percent":134,"id":6},{"idx":7,"op1":3,"op2":1,"so2":0.4,"x":1.7,"so1":1.53,"so3":0.5},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":12,"vXuong":16,"S":24,"id":1,"T":0.5},{"id1":18,"id2":20,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":120,"mapDistance1":6,"realDistance2":300,"mapDistance2":15},{"idx":1,"n":3,"m":6,"t":1},{"type":1,"phanso1":{"ts":1,"ms":289},"phanso2":{"ts":11,"ms":17}},{"type":1,"oSo":[4,8],"chuyen":3},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":1,"S":432}]
["7,03","11,14","1,7","25","24","300","3",{"ts":"1","ms":"187"},{"so0":"4","so1":"8"},"108"]