Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 508 người đã làm bài

[{"type":2,"a":12,"b":16,"i":4},{"type":4,"frac":8,"dec":98,"percent":87,"id":5},{"idx":7,"op1":0,"op2":1,"x":51,"so1":32.9,"so2":3.9,"so3":80},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":27,"vXuong":33,"S":148.5,"id":1,"T":1},{"id1":17,"id2":15,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":280,"mapDistance1":14,"realDistance2":200,"mapDistance2":10},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":0,"phanso1":{"ts":3,"ms":17},"phanso2":{"ts":1,"ms":39}},{"type":0,"oSo":[8,16],"chuyen":2},{"ms1":3,"ts1":2,"ms2":4,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":1,"S":1080}]
["5","9,87","51","25","60","200",{"ts":"5","ms":"9"},{"ts":"1","ms":"221"},{"so0":"8","so1":"16"},"540"]