Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 510 người đã làm bài

[{"type":12,"a":17,"b":14,"i":4},{"type":5,"frac":20,"dec":57,"percent":67,"id":0},{"idx":10,"op1":3,"op2":2,"so2":0.4,"x":4.2,"so1":3.36,"so3":0.32},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":24,"vXuong":32,"S":48,"id":1,"T":0.5},{"id1":7,"id2":0,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":160,"mapDistance1":8,"realDistance2":1800,"mapDistance2":90},{"idx":1,"n":8,"m":24,"t":5},{"type":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":17},"phanso2":{"ts":77,"ms":1}},{"type":0,"oSo":[25,30],"chuyen":2},{"ms1":4,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":288}]
["0,5558","12,07","4,2","20","48","90","4",{"ts":"1","ms":"187"},{"so0":"10","so1":"12"},"154"]