Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 512 người đã làm bài

[{"type":6,"a":32,"b":25,"i":6},{"type":4,"frac":12,"dec":112,"percent":144,"id":7},{"idx":11,"op1":1,"op2":2,"so2":0.6,"x":8.5,"so1":8.7,"so3":0.12},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":25,"vXuong":35,"S":43.75,"id":1,"T":0.5},{"id1":18,"id2":17,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":120,"mapDistance1":12,"realDistance2":280,"mapDistance2":28},{"idx":0,"n":5,"m":20,"t":1},{"type":0,"phanso1":{"ts":3,"ms":11},"phanso2":{"ts":1,"ms":15}},{"type":0,"oSo":[3,9],"chuyen":4},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":2,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":1,"S":360}]
["6,1","11,44","8,5","20","43,75","280","15",{"ts":"1","ms":"55"},"","180"]