Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 508 người đã làm bài

[{"type":2,"a":78,"b":25,"i":1},{"type":4,"frac":12,"dec":72,"percent":42,"id":4},{"idx":2,"op1":2,"op2":2,"so2":0.8,"so1":0.4,"x":2.5,"so3":0.8},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":24,"vXuong":27,"S":108,"id":1,"T":0.5},{"id1":20,"id2":18,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":300,"mapDistance1":30,"realDistance2":120,"mapDistance2":12},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":0,"phanso1":{"ts":5,"ms":289},"phanso2":{"ts":17,"ms":65}},{"type":0,"oSo":[6,9],"chuyen":2},{"ms1":3,"ts1":2,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":2,"ms4":3,"ts4":2,"S":432}]
["2","6,42","2,5","25","108","120",{"ts":"5","ms":"8"},{"ts":"13","ms":"17"},{"so0":"6","so1":"9"},"228"]