Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 567 người đã làm bài

[{"type":13,"a":61,"b":47,"i":8},{"type":3,"frac":12,"dec":110,"percent":35,"id":3},{"idx":11,"op1":3,"op2":1,"so2":0.3,"x":2.5,"so1":2,"so3":0.5},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":16,"vXuong":24,"S":24,"id":1,"T":0.5},{"id1":15,"id2":17,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":200,"mapDistance1":20,"realDistance2":280,"mapDistance2":28},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"type":1,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":13,"ms":1}},{"type":1,"oSo":[16,28],"chuyen":4},{"ms1":3,"ts1":2,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":108}]
["3,76","10,15","2,5","25","24","28",{"ts":"20","ms":"21"},{"ts":"1","ms":"91"},{"so0":"16","so1":"28"},""]