Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 507 người đã làm bài

[{"type":8,"a":18,"b":35,"i":8},{"type":3,"frac":16,"dec":59,"percent":114,"id":3},{"idx":2,"op1":2,"op2":3,"so2":0.7,"so1":1,"x":6.3,"so3":9},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":22,"vXuong":24,"S":66,"id":0,"T":0.25},{"id1":18,"id2":13,"type":1,"tile":500000,"dv":"km","realDistance1":120,"mapDistance1":24,"realDistance2":140,"mapDistance2":28},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"type":0,"phanso1":{"ts":91,"ms":17},"phanso2":{"ts":1,"ms":637}},{"type":1,"oSo":[5,15],"chuyen":2},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":4,"ts4":3,"S":648}]
["8,1","5,44","6,3","20","66","28",{"ts":"3","ms":"5"},{"ts":"1","ms":"119"},{"so0":"5","so1":"15"},"315"]