Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 569 người đã làm bài

[{"type":3,"a":38,"b":16,"i":4},{"type":4,"frac":6,"dec":84,"percent":93,"id":3},{"idx":3,"op1":0,"op2":1,"x":16.5,"so1":32.5,"so2":23.3,"so3":25.7},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":22,"vXuong":24,"S":132,"id":0,"T":0.5},{"id1":15,"id2":21,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":200,"mapDistance1":20,"realDistance2":1000,"mapDistance2":100},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":1,"phanso1":{"ts":13,"ms":121},"phanso2":{"ts":169,"ms":11}},{"type":0,"oSo":[35,49],"chuyen":4},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":2,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":72}]
["5","8,73","16,5","25","7920","1000",{"ts":"2","ms":"3"},{"ts":"1","ms":"143"},{"so0":"35","so1":"49"},"39"]